Modele warstw sieci

Warstwa fizyczna, w postaci określonej przez Model referencyjny OSI, Składa się ze wszystkich procesów, mechanizmów, Electronics oraz protokołów, które potrzebne są urządzeniu obliczającemu w celu wysłania i odbierania binarnych strumieni danych. W specyfikacji warstwy fizycznej Technologii LAN zamieszczone są oczekiwania odnośnie wydajności nośnika łączącego komunikujące się ze sobą urządzenia. Modèle Jednak nie określa samego rodzaju nośnika. Wyróżniamy Trzy warstwy Górne, CZYLI warstwę aplikacji, prezentacji i sesji. Ich zadaniem jest Współpraca z oprogramowaniem realizującym zadania zlecane przez użytkownika systemu komputerowego. Tworzą un pewien interfejs, qui Pozwala na komunikację z warstwami niższymi. Ta sama warstwa realizuje Dokładnie odwrotne Zadanie w zależności OD kierunku votre danych. Przyjmijmy, że Dane przepływają w dół modelu OSI, Kiedy lzy OD użytkownika ne urządzeń sieciowych oraz w Leszkiem w przeciwnym wypadku. Podstawowym założeniem modelu TCP/IP jest podział całego zagadnienia komunikacji sieciowej na szereg współpracujących ze sobą warstw (ang. Layers).

Każda z nich może być tworzona przez programistów zupełnie Niezależnie, Jeżeli narzucimy pewne Protokoły według których wymieniają się un informacjami. Założenia modelu TCP/IP są Pod względem organizacji warstw zbliżone do modelu OSI. Jednak Liczba warstw jest mniejsza i bardziej odzwierciedla prawdziwą strukturę internetu. Modèle TCP/IP Składa się z Czterech warstw. Stworzony w celu normalizacji Wzorcowy modèle połączeń dla Systemów otwartych (ISO/OSI-z ang. Modèle de référence d`interconnexion de systèmes ouverts). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. Organisation internationale de normalisation) na początku lat osiemdziesiątych dostrzegła potrzebę stworzenia modelu sieciowego, Dzięki któremu producenci mogliby opracowywać współpracujące ze sobą rozwiązania Sieciowe. W taki sposób powstała specyfikacja systèmes ouverts interconnexion modèle de référence, która do Polskich Norm została zaadaptowana w 1995 Roku. Modèle OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. Modèle de référence d`interconnexion de systèmes ouverts ISO – modèle Odniesienia łączenia Systemów otwartych) lub OSI – standard zdefiniowany przez ISO oraz UIT-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej. W praktyce modèle OSI został częściowo zmodyfikowany.

Najczęstszą zmianą było połączenie warstwy fizycznej oraz łącza danych w jedną. Wynikało à z praktycznych Cech tych warstw, które powodowały, że nie dało się odseparować ich pracy OD siebie. Nie należy mylić modelu OSI-RM z TCP/IP. Mimo Pewnego podobieństwa Oba te MODELE nie są w entierement zgodne. Modèle TCP/IP nie jest Tak rygorystycznie podzielony na warstwy Jak w oynatıcı modelu OSI.